Aktualności 2013
Aktualności 2012
Aktualności2011
Aktualności- rok 2010
Kalendarz planowanych przedsięwzięć
Plan Odnowy Miejscowości Raków na lata 2010-2017
Historia
Dwór w Rakowie
Parafia Dzielów
Rada Sołecka
Stowarzyszenie Odnowy Wsi "Rakowiaczek"
LZS Piast Raków
TSKN
OSP Raków
Centrum kształcenia
"Ognisko"
"Bajkoraczek"
Las w Rakowie
Galeria
Tradycje i obyczaje
Było o nas głośno...
Rozkład jazdy autobusów
Licznik wejść
 

Plan Odnowy Miejscowości Raków na lata 2010-2017


 
 
 
Plan Odnowy 
Miejscowości Raków
Gmina Baborów
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             Październik 2010
 
Spis treści:
Wstęp…………………………………………………………………………………3
I Charakterystyka miejscowości……………………………………………………4
 1. Położenie miejscowości…………………………………………..............….4
 2. Historia miejscowości…………………………………………………...……4
3.      Określenie przestrzennej struktury miejscowości.........................................7
II Inwentaryzacja zasobów służących odnowie miejscowości…………………….8
 1. Zasoby przyrodnicze………………………………………………………......8
 2. Dziedzictwo kulturowe………………………………………………………...8
 3. Obiekty i tereny………………………………………………………………...8
 4. Infrastruktura społeczna……………………………………………………….9
 5. Infrastruktura techniczna…………………………………………………….....9
 6. Gospodarka i rolnictwo……………………………………………………....10
 7. Kapitał społeczny i ludzki…………………………………………………......10
III Ocena mocnych i słabych stron miejscowości…………………………………..11
IV Opis planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywizujących społeczność lokalną w okresie 7 lat…………………………………………………………….......................................15
V Opis i charakterystyka obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązaniu kontaktów społecznych, ze względu na ich położenie oraz cechy funkcjonalno- przestrzenne, w szczególności poprzez odnawiania lub budowę placów parkingowych, chodników lub oświetlenia ulicznego……………………..............................................................…18
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wstęp
 
 
SŁONECZNY RAKÓW
 
 
,,Rozwoju nie należy ponadto pojmować w znaczeniu wyłącznie gospodarczym, ale w sensie integralnie ludzkim. Jego celem nie jest tylko zrównanie poziomu życia wszystkich narodów z poziomem, który dziś osiągnęły kraje najbogatsze, ale tworzenie solidarną pracą życia bardziej godnego, konkretne przyczynianie się do umocnienia godności i rozwoju uzdolnień twórczych każdej poszczególnej osoby, jej zdolności do odpowiedzi na własne powołanie, a więc na zawarte w nim Boże wezwanie. Szczytem rozwoju jest zatem możliwość korzystania z prawa-obowiązku szukania Boga, poznawania Go i życia zgodnie z tym poznaniem,,
 
 
 
 
                                                                                       Jan Paweł II- cytaty z encyklik
 
 
 
 
I)                    CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWOŚCI
1.      Położenie miejscowości:
Wieś Raków położona jest w województwie opolskim, w powiecie głubczyckim, w gminie Baborów. Leży we wschodniej części gminy, a graniczy z Dzielowem, Tłustomostami, Szczytami oraz Krowiarkami (woj. Śląskie).
Raków jest największą powierzchniowo wsią w gminie, tj. 1962 ha. Przez miejscowość przebiega trasa relacji Racibórz- Baborów- Głubczyce.
Raków znajduje się na Płaskowyżu Głubczyckim. Wpisuje się w zasięg działania Lokalnej Grupy Działania Płaskowyż Dobrej Ziemi, która swym zasięgiem obejmuje powiat głubczycki.
W ewidencji ludności widnieje, iż Raków zamieszkuje 412 mieszkańców. Jednakże w rzeczywistości liczba ta jest mniejsza, a związane jest to z wyjazdami mieszkańców do pracy za granice Polski.
 
2.      Historia miejscowości:
W 1223 roku widnieje Raków pod nazwą "Rachow". W 1377 i 1437 miejscowość nazywa się Raków,   a w 1519 Rakow. Nazwa Raków prawdopodobnie wywodzi się od "raków", które żyły w rzece Zinna ( Cyna), a wymarły gdy w rzece zaczęły płynąć ścieki chemiczne z Głubczyc i Branic. Nawet pieczęć wsi zawiera wizerunek raka. Ponadto znajduje się na niej ręka z sierpem.
Posiadłość Rakowa była starym majątkiem rycerskim. Od 1519r właścicielką była Anna von Carvin. Przez ponad 100 lat Raków należał do rodziny von Thassul. W roku 1700 właścicielką majątku została Katharina von Larisch, która nieodpłatnie dostarczała drewno na budowę kaplicy św. Józefa w Baborowie. Od 1745r właścicielami majątku Rakowa byli różni ziemianie, do których należał Pilati von Thassul. W 1782 roku wieś należała do królewskiego pruskiego komisarza Sebastiana von Kehler i jego syna . W latach 1830-1864 była własnością Rudolfa Miketta, a od 1864-1867 Gustawa Schön . Następnie od 1867 do 1869 radcy prawnego Früsona z Głubczyc. Ostatnim właścicielem od 1869r został Friedrich Latzel, którego majątek liczył 373 ha, a kupił go za 170 000 Th.
Wioska rozciąga się przy drodze powiatowej z Raciborza przez Baborów do Głubczyc, na długości ok. 2 km. Przewagę ludności stanowili rolnicy, którzy dodatkowo musieli pracować poza miejscem zamieszkania, żeby zapewnić swojej rodzinie dobry byt. Jedynie kilku rolników posiadało większe gospodarstwo rolne. Raków liczył ok. 650 mieszkańców.
We wiosce był jeden młyn, który zaopatrywał miejscową ludność w mąkę i otręby dla bydła, a także jedna rzeźnia, jedna gospoda, dwie piekarnie, dwa sklepy spożywcze. Wieś posiadała tzw. "ceglaną remizę", gdyż ok. 1800r palono w niej cegły na jej budowę.
Liczba mieszkańców wsi przedstawiała się następująco:
1783r-             651;
1855-              632;
1890-              640;
1910-              676;
1933-              638
1939-              585
W 1865 roku we wsi powstała gorzelnia, a w 1909 roku mleczarnia. Pierwszą szkołę we wsi założył w 1784 roku von Kehler, przeznaczając pokój na cele szkolne. W szkole tej czytania i pisania uczył stolarz Józef Schmarsel. Po jego śmierci dzieci uczęszczały do szkoły elementarnej w Dzielowie. W 1801 roku w Rakowie otwarto szkołę, którą systematycznie powiększano. Jednak 1842 roku budynek szkolny z powodu złego stanu groził zawaleniem, klasy były zawilgocone , a małe okna nie przepuszczały promieni słonecznych. Dlatego też zajęcia lekcyjne odbywały się w domu wytłaczarza oleju Augusta Maliny, a nauczyciel zamieszkał w karczmie Antoniego Furcha. W 1844 rozpoczęto budowę nowej szkoły . Jej otwarcie nastąpiło w 1851 roku. Szkoła ta początkowo była szkołą dwu- klasową, a od 1909 trzy-klasową W jej murach w 1888 roku założono bibliotekę. W 1911 roku z powodu rosnącej liczby uczniów założono drugą -nową szkołę ,której grunt wynosił 1,70 ha. W starej szkole pozostała pierwsza klasa i mieszkanie dla nauczyciela głównego. W nowej dwukondygnacyjnej szkole urządzono dwie klasy i dwa mieszkania dla nauczycieli. W 1909 roku powstała szkoła dokształcająca (w załączniku pierwszym znajduje się zdjęcie szkoły).
Ostatnim proboszczem w kościele parafialnym pod wezwaniem św. Mikołaja był ks. Dürschlag, który miał również pod opieką wybudowany w 1904r w Rakowie kościół(kaplicę) pod wezwaniem Matki Boskiej. Ołtarz główny wykonał artysta stolarz Ondrusch z Głubczyc, a obraz ołtarzowy Matki Boskiej pochodzi z warsztatu profesora Bochenka z Berlina. Obrazy-stacje Drogi Krzyżowej ufundował mieszkaniec wsi August Kołodziej. Figury ołtarzowe św. Franciszka i Matki Boskiej są darem pani Hytrecht z Prudnika.W 1922r założono własny cmentarz.
Zamek (dwór) od 1920r nie był już zamieszkały, a w 1945r po wkroczeniu Rosjan został przez nich spalony. Taki sam los podzieliła gospoda i rzeźnia. Raków miał bardzo starą kaplicę, którą z powodu groźby zawalenia w 1904roku rozebrano. W 1904r mieszkańcy zbudowali wielką gotycką kaplicę w stanie surowym. O jej wewnętrzne wyposażenie zatroszczyła się głównie dobroczynna dziedziczka, pani Latzel. W tej kaplicy p.w. Matki Boskiej były od 1919r regularnie odprawiane nabożeństwa.

3.      Określenie przestrzennej struktury miejscowości:
Raków jest wsią, która ciągnie się wzdłuż drogi powiatowej- ok. 2 km. W większości domy są usytowane frontem do drogi powiatowej, w bliskiej odległości od chodnika. Jest to nowsza część wsi- mimo, iż liczy ponad sto lat. Podwórka, place na posesjach mieszkańców są obok domu bądź za nim. Mieszkańcy dbają o porządek na swoich działkach, sadzą kwiaty, zamiatają i odśnieżają chodniki. Kościół znajduje się przy drodze powiatowej (stary usytuowany był na Uliczce). Raków wzdłuż drogi powiatowej podzielony jest w slangu mieszkańców na trzy części 1. Koniec od strony Baborowa, 2. Środek, 3. Koniec od strony Krzyżówi (Tłustomost bądź Raciborza).
Pierwotną drogą, która prowadziła przez Raków jest tzw. Uliczna – droga gminna (aktualnie znajduje się w remoncie). I jest to starsza część miejscowości. W Rakowie nie ma domów mieszkalnych wpisanych w rejestr zabytków. Droga ta przecina plac zabaw, świetlicę wiejską od boiska. „Uliczka“ jest to czwarta część miejscowości.
Natomiast do piątej części należy Osiedle PGR, które zamieszkuje ok. 120 osób. W osiedle wchodzą 3 bloki czteromieszkaniowe, 2 bloki dwudziestoczteromieszkaniowe, jeden dom dwu rodzinny oraz dom, który zamieszkują cztery rodziny. Na osiedlu znajduje się plac zabaw, są garaże oraz pomieszczenia gospodarcze, w których coraz mniej mieszkańców chowa zwierzęta- najczęściej są one przerabiane na cele rekreacyjne np. Altanki.
Zaledwie 8 posesji nie leży bezpośrednio przy drodze powiatowej ani uliczce. Dojechać do tych budynków można drogami polnymi.
W Rakowie znajduje się centrum, wokół którego kumulują się wszystkie najważniejsze dla miejscowości obiekty, miejsca spotkań, gdzie toczy się życie społeczne wsi. Znajduje się tam boisko wraz z szatnią sportową, „ognisko“, plac zabaw, świetlica wiejska, remiza strażacka, centrum kształcenia z biblioteką. Na boisku organizowane są festyny.
 
II)                 INWENTARYZACJA ZASOBÓW SŁUŻĄCYCH ODNOWIE MIEJSCOWOŚCI
1.      Zasoby przyrodnicze:
Raków jest jedyną wsią która posiada las. Zajmuje on powierzchnię 223 ha i jest pod nadzorem Nadleśnictwa Rudy Raciborskie.
W obrębie sołectwa Raków, w tzw. "Buszu", występuje bardzo ciekawy drzewostan wiązowy (rzadkość w skali śląska), który został dnia 6.11.2009r. uznany za Drzewostan Nasienny Zachowawczy.
Ponadto do zasobów przyrodniczych należą łąki, pola, zadrzewienia śródpolne.
 
 
 
2.      Dziedzictwo kulturowe:
Jedynym obiektem wpisanym w rejestr zabytków w sołectwie jest Kościół pw. Najświętszej Marii Panny wybudowany w 1904 roku przez mieszkańców. Poza tym w Rakowie znajdują się krzyże: przy posesji p. Duczek, przy przystanku, przy kościele, na cmentarzu, przy starym sklepie oraz krzyż przy wjeździe do Dzielowa. Na cmentarzu znaduje się Pomnik upamiętniający poległych w czasie I Wojny Światowej.
 
 
 
3.      Obiekty i tereny:
Mieszkańcy dbają o miejsca ogólnodostępne, skwerki- porządkują, sadzą kwiaty (głównie słoneczniki), koszą trawę. W ten sposób poprawia się ład i estetykę wsi.
 
 
 
4.      Infrastruktura społeczna:
Na terenie Rakowa znajduje się:
-          Filia Biblioteki Publicznej w Rakowie (1981 roku)
-          Centrum Kształecenia na Odległość (2008 rok)
-          Świetlica wiejska w Rakowie (1979 rok)
-          Dom Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim (1989 rok)
-          Szatnia sportowa Ludowego Zespołu Sportowego „Piast Raków“ (1979 roku)
-          Remiza Ochotniczej Sraży Pożarnej w Rakowie (1979 rok)
 
5.      Infrastruktura techniczna:
-stacja i sieć wodociągowa wybudowana w 1974 r. długość sieci wodociągowej 6167 mb oraz wykonano 79 przyłączy do budynków,
-kanalizacja sanitarna i oczyszczalnia ścieków wybudowana w 1991 r. ,długość sieci 5 512 mb , podłączonych jest 68 gospodarstw,
-selektywna zbiórka odpadów, trzy komplety pojemników plus worki na zbiórkę selektywną przekazane mieszkańcom. Wywóz obsługuje Zakład Usług Komunalnych w Baborowie.
-sieć telefoniczna stacjonarna i komórkowa, podłączenia internetowe,
-drogi gminne i powiatowe, asfaltowe o długości 5050 m
-chodniki
 
6.      Gospodarka i rolnictwo:
- Klasy i powierzchnia gruntów ornych:
klasa     I -   43 ha
klasa   II – 604 ha
klasa IIIa - 536 ha
klasa IIIb – 173 ha
użytki zielone w klasach od II do IV stanowią powierzchnię 142 ha.
- W Rakowie oprócz indywidualnych gospodarstw rolnych, jest Zakład Rolny Kombinatu Rolnego w Kietrzu, gospodaruje na ok. 1243 ha i stanowi zakład pracy dla mieszkańców
- w Rakowie jest 55 indywidualnych gospodarstw rolnych
 
7.      Kapitał społeczny i ludzki
Organizacje działające na terenie sołectwa
-          Ochotnicza Straż Pożarna
-          Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim
-          Koło Gospodyń Wiejskich
-          Stowarzyszenie Odnowy Wsi „RAKOWIACZEK“
-          Klub Sportowy LZS Piast Raków
-          Grupa Odnowy Wsi
-          Rada Parafialna
-          Rada Sołecka
 
 
 
III)              OCENA MOCNYCH I SŁABYCH STRON
 
Mocne strony:
·       Sprawna infrastruktura- wodociągi, kanalizacja
·       Biblioteka i Centrum Kształcenia- daje możliwość zdobycia różnych kwalifikacji,
·       atrakcyjność środowiska naturalnego
·       istniejący zakład rolny
·       wysoka klasa gleb
·       zwiększająca się edukacja ekologiczna mieszkańców
·       rozbudowana telefonizacja
·       elektryfikacja sołectwa
·       istnienie składowiska gruzu i ziemi na terenie sołectwa
·       duża wydajność gospodarstw rolnych
·       dostępna siła robocza
·       atrakcyjne tereny inwestycyjne
·       duży odsetek obszarów o niskim poziomie degradacji środowiska
·       potencjał przyrodniczy
·       gospodarczy i turystyczny potencjał lasu
·       bogate tradycje na wsi
·       dobre położenie komunikacyjne
·       dobrze wyszkolona i wyposażona OSP w Rakowie
·       aktywna działalność organizacji pozarządowych
·       rolnicy korzystają z dopłat bezpośrednich, rent strukturalnych, z dopłat na zalesianie gruntów rolnych,
·       stosunkowo wysoki procent dzieci kontynuuje naukę na uczelniach wyższych
·       stosunkowo mała liczba występujących patologii społecznych wśród dzieci i młodzieży
·       korzystne warunki naturalne do produkcji rolniczej
·       dobry stan przestrzeni rolniczej
 
Słabe strony:
·       niski poziom akceptacji dla nowych inwestycji w gospodarstwach rolnych
·       brak gospodarstw agroturystycznych
·       brak zakładów przetwórstwa rolno- spożywczego
·       brak nazw ulic, porozrzucane numery domów
·       brak ścieżek rowerowych
·       bardzo ograniczone możliwości zbytu płodów rolnych
·       niskie dochody własne gminy na jednego mieszkańca
·       Nieprawidłowe zabezpieczenie silosów i gnojowni przed przesiąkaniem do gleby szkodliwych substancji.
·       brak placówek edukacyjnych w sołectwie
·       mało atrakcyjna oferta spędzania wolnego czasu dla młodzieży
·       niewykorzystane walory przyrodnicze w promocji sołectwa
·       nie uregulowane stany prawne niektórych nieruchomości
·       znaczna odległość od rynku pracy (Racibórz- 17km, Głubczyce- 19km, Kędzierzyn- Koźle- 35km)
·       słaba promocja rękodzieła artystycznego
·       zły stan chodników wzdłuż drogi powiatowej
·       przestarzała sieć wodociągowa- występują jeszcze rury azbestowe
·       słaba infrastruktura drogowa- rolna
·       brak przedszkola, szkoły
·       wysoki poziom bezrobocia
 
 
Szanse:
·       pustostany
·       tereny pod zabudowę
·       utworzenie bazy agroturystycznej
·       wolne obiekty handlowo usługowe
·       zalesianie gruntów klas marginalnych
·       nadanie ulicom nazw własnych, uporządkowanie numerów domów
·       bliskość lasu
·       realizowanie zadań w ramach funduszu sołeckiego
·       rozwój przetwórstwa rolno- spożywczego i zakładów produkcyjnych
·       unowocześnienie gospodarstw rolnych
·       pozyskiwanie funduszy unijnych na tworzenie przedsiębiorstw, rozwijanie gospodarstw rolnych
·       pozyskanie zewnętrznych środków finansowych
·       pozyskanie inwestorów
·       wzrost wykształcenia
·       zachowanie zwyczajów i tradycji
·       wydzielenie ścieżek rowerowych
·       rolnictwo ekologiczne
·       dbałość ogółu mieszkańców o środowisko i estetykę wsi
·       integracja mieszkańców
 
 
Zagrożenia:
·       odpływ młodych ludzi, głównie za granicę
·       spadek opłacalności w rolnictwie
·       pogarszający stan dróg transportu rolnego
 
 
Wyniki analizy SWOT:
W sołectwie Raków w porównaniu do innych sołectw Gminy Baborów dobrze rozwinięta jest infrastruktura- sieci wodociągowa i kanalizacyjna, oświetlenie uliczne, droga powiatowa i gminna (Uliczka, która obecnie jest w remoncie).
Możliwość pracy za granicą ułatwia mieszkańcom inwestowanie w swoje obejścia, co poprawia estetykę wsi. Wysoka klasa gleb, wpływa na pozyskiwanie dużych płodów rolnych. Tworzą się wyspecjalizowane gospodarstwa rolne, np. uprawa ziemniaków.
            Coraz więcej mieszkańców Rakowa tworzy zakłady usługowe i rzemieślnicze. Aczkolwiek sporo osób nadal wyjeżdża w poszukiwaniu pracy za granicę. Część wyjeżdża na stałe, część pracuje za granicą, a reszta rodziny zostaje w Polsce.
            Mieszkańcy nie doceniają bliskości lasu i możliwości pozyskania dochodów z agroturystyki. Rolnicy nie produkują roślin ekologicznych. Poza dopłatami bezpośrednimi i do zalesiania gruntów rolnych, rentami strukturalnymi, na dzień dzisiejszy nie korzystają z funduszy Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.
            Wyjazd młodych ludzi ze wsi do miasta bądź za granicę, już dziś uwydatnia skutki tych wyjazdów. Mocno zmniejszył się przyrost naturalny. W gospodarstwach zostają tylko starsi ludzie. Jest to bardzo słabą stroną wioski śląskiej, mimo, iż standard życia jest wysoki.
            Mieszkańcy Rakowa są w większości zamożnymi ludźmi co daje nadzieję, że wykorzystają istniejące zasoby i zapoczątkują tworzenie nowych firm usługowych lub małych przedsiębiorstw produkcyjnych.
     W sołectwie jest kilka budynków niezamieszkałych, co stanowi szansę dla zwiększenia liczby mieszkańców. Jednakże są to działki prywatne, część z nich ma nieuregulowane postępowanie spadkobiercze, co uniemożliwia ich sprzedaż.
 
 
 
 
IV)               OPIS PLANOWANYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I PRZEDSIĘWZIĘĆ AKTYWIZUJĄCYCH SPOŁECZNOŚĆ LOKALNĄ W OKRESIE 7 LAT.
 1. Nazwa: Remont świetlicy wiejskiej w Rakowie.
Cel: Realizacja zadania przysłuży się integracji mieszkańców wsi, umożliwi organizację kulturalnych spotkań.
Przeznaczenie:Świetlica wiejska w Rakowie została wybudowana przez mieszkańców w czynie społecznym w latach 70-tych. Rakowianie we własnym zakresie organizowali transport po materiały budowlane, po które nieraz w owych czasach trzeba było jeździć bardzo daleko. Wybudowany budynek przysłużył sie do powstania Koła Gospodyń Wiejskich, które działa do dzisiaj.
Na terenie obiektu przez 30 lat prowadzone były jedynie mniejsze prace remontowe. Mieszkańcy zwrócili się do Burmistrza Gminy Baborów z prośbą o remont ich miejsca spotkań. Został przygotowany projekt odnowy budynku świetlicy, który urzędnicy gminni konsultowali wspólnie z mieszkańcami. Wniosek o dofinansowanie zadania zostanie złożony do Progamu Rozwoju Oszarów Wiejskich w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi“.
W ramach projektu przewidziano wymianę okien i drzwi, istalacji elektrycznej, renowacja parkietu. Zostaną odmalowane ściany na sali, wygładzony sufit. Toalety zostaną przebudowane- zaplanowano toaletę dla osób niepełnosprawnych. Od strony wschodniej budynku poprowadzony będzie podjazd dla inwalidów. Dla funkcjonalnego użytkowania świetlicą wiejską zaplecze kuchenne ulegnie przebudowie zgodnie z wymogami. Powstanie zmywalnia z oknem podawczym, oraz pomieszczenie do przygotowywania posiłków. Ponadto zaplanowano przygotowanie pomieszczenia socjalnego.
Z zewnątrz zaprojektowano remont dachu, ocieplenie oraz odmalowanie elewacji. Schody od strony zachodniej po przebudowaniu będą pełniły funkcję werandy z zadaszeniem. Chodnik prowadzący do wejścia głównego będzie wyłożony kostką brukową., wzdłuż której naciągnięty zostanie płot z siatki.
 
 
 
Harmonogram realizacji:
 
Lp.
Działanie
IV kwartał 2010 r
I  kwartał 2011 r
II kwartał 2011 r
III kwartał 2011 r
IV kwartał 2011 r
I  kwartał 2012 r
II kwartał 2012r.
1.
Złożenie wniosku do PROW
X
 
 
 
 
 
 
2.
Przygotowania przetargu
 
 
x
 
 
 
 
3.
Roboty inwestycyjne I etap
 
 
 
x
x
 
 
4.
Roboty inwestycyjne
II etap
 
 
 
 
 
X
X
 
Kwota: wartość zadania ok. 700 tys. zł
            Dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007- 2013 nazwa działania „Odnowa i rozwój wsi“ kod działania 313, 322, 323- 75% kosztów kwalifikowanych 409 500,00 zł
            Dofinansowanie z budżetu gminy 25% kosztów kwalifikowanych 136 500,00zł + VAT 154 000,00zł co daje łączną kwotę 290 500,00zł
 
 1. Nazwa zadania: Zagospodarowanie skwerku koło byłego przedszkola
Cel: Stworzenie miejsca spotkań integracyjncyh mieszkańców Rakowa. Poprawa estetyki wsi.
Przeznaczenie: Na skwerku, obecnie zadrzewionym, niegdyś stała pierwsza szkoła w Rakowie (wybudowana w wieku XIX). Mieszkańcy mają pomysł, aby stworzyć tam miejsce spotkań. Plan dotyczy wyznaczenia alejek, utwardzenia ich kostką brukową, ustawienia ławek, przygotowania klombów na sadzenie kwiatów. Plac ten nazwany zostanie „Placem szkolnym“ na pamiątkę pierwszej szkoły.
Materiały zostaną pozyskane z Urzędu Miejskiego w Baborowie (tj. kostka brukowa), od sponsorów (tj. piasek, materiały na ławki), kwiaty (mieszkańcy sołectwa).
Zadanie zostanie wykonane przez mieszkańców sołectwa.
Harmonogram zadania:
Lp.
Działanie
I kwartał 2011 roku
II kwartał 2011 roku
III kwartał 2011 roku
1.
Przygotowanie projektu technicznego
X
 
 
2.
Pozyskanie materiałów
X
 
 
3.
Prace porządkowe
 
X
X
 
 
 
 1. Nazwa: Remont bazy sportowej w Rakowie
Cel: Unowocześnienie oraz dostosowanie bazy sportowej do obecnych norm.
Przeznaczenie: Do bazy sportowej w Rakowie wlicza się duża płyta boiskowa, boczna płyta treningowa, boisko do siatkówki, miejsce na ognisko, ławki, ogrodzenie, szatnia sportowa. Zadanie, które zostało zaplanowane do zrealizowania obejmuje zakończenie budowy ogrodzenia wokół terenu, wykonanie nowej nawierzchni boiska do piłki nożnej. Ponadto wymiana siedzisk, przeniesienie boiska do siatkówki i wstawienie nowych słupków. Zadanie zostanie wykonane przez mieszkańców, przy współudziale Burmistrza Gminy Baborów- zostanie złożony wniosek przez LZS „Piast Raków“ do Małych Projektów w ramach działania Leader.
 1. Nazwa: Remont, utwardzenie dróg transportu rolnego
Cel: Podwyższenie standartu jakości dróg transportu rolnego na terenie sołectwa.
Przeznaczenie: Mieszkańcy- głównie rolnicy, przy współpracy z Burmistrzem planują wyremontować drogi polne, które w większości na dzień dzisiejszy są w złym stanie. Burmistrz zorganizuje dla sołectwa materiały niezbędne do wykonania tego zadania (tj. kamień), natomiast rolnicy swoim sprzętem rozwiozą kamień po drogach.
Podobne działania na terenie sołectwa były już relizowane w latach ubiegłych. Takie rozwiązanie sposobu remontowania dróg transportu rolnego zostało zaakceptowane przez obie strony, dlatego nadal będzie praktykowany.
Harmonogram zadania: Zadanie wykonywane będą w okresach, gdy rolnicy nie będą wykonywać prac na roli. Zaplanowano, że co roku w ten sposób zostanie wykonany jakiś fragment dróg transportu rolnego z terenu sołectwa Raków.
 
 
V)                OPIS I CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW O SZCZEGÓLNYM ZNACZENIU DLA ZASPOKOJENIA POTRZEB MIESZKAŃCÓW, SPRZYJAJĄCYCH NAWIĄZANIU KONTAKTÓW SPOŁECZNYCH, ZE WZGLĘDU NA ICH POŁOŻENIE ORAZ CECHY FUNKCJONALNO- PRZESTRZENNE, W SZCZEGÓLNOŚCI POPRZEZ ODNAWIANIE LUB BUDOWĘ PLACÓW PARKINGOWYCH, CHODNIKÓW LUB OŚWIETLENIA ULICZNEGO.
 
1.      Remont chodników wzdłuż drogi powiatowej
Zadanie należy do kompetencji Starostwa Powiatowego w Głubczycach. Radny w imieniu sołectwa będzie po raz kolejny (co roku składany jest wniosek o remont chodnika) wspólnie z władzami Gminy starał się o realizację tej inwestycji.
Mieszkańcy zaproponowali, aby zadanie zrealizować w sposób następujący:
-          Materiały (kostka, piasek) pozyskane zostaną ze Starostwa Powiatowego w Głubczycach,
-          Brukarz zapewniony zostanie przez Urząd Miejski w Baborowie,
-          Mieszkańcy pomogą przy swoich posesjach z rozbiórką i wyłożeniem nowej kostki.
 
 
2.      Wymiana sieci wodociągowej (azbest)
Sieć wodociągowa w sołectwie jest z 1974 roku. Rury są wykonane jeszcze z azbestu, który jest niebezpieczny dla środowiska. Ponadto coraz częściej zdarzają się awarie- pękają rury i jest wyciek wody, który należy niezwłocznie naprawić.
 
 
-          Remont mostu koło oczyszczalni,
-          Remont części drogi na osiedlu PGR w Rakowie,
-          Remont wjazdu do remizy strażackiej,
-          Czyszczenie rowów melioracyjnych,
           -      Rekultywacja Gminnego składowiska ziemi i gruzu w Rakowie, jeżeli będzie zapełnione
Jesteś 49050 odwiedzającym stronę.
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=